ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε με την επιλογή σας.Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, φτάνουν σε εσάς μετά από σχολαστικό έλεγχο και υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασής τους, είτε η εγκατάστασή τους γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία. Εάν παρ’ όλα αυτά προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε αμέσως απευθείας σε εμάς:

DOORADO Τηλ: 2105551680 Φαξ: 2121219038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής  E-mail: doorado@gmail.com

Όροι Εγγύησης:

 • Η εταιρεία ‘DOORADO’ εγγυάται ότι το προϊόν θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης.
 • Στην περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να το επισκευάσει δωρεάν στις εγκαταστάσεις της, είτε να το αντικαταστήσει πλήρως. Η παροχή αυτή μπορεί να απαιτηθεί με την παρουσίαση αυτού του εντύπου μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής που εκδόθηκε κατά την αγορά του προϊόντος όπου είναι εμφανής η ημερομηνία αγοράς.
 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή της εγγύησης αν η πληροφορία αυτή έχει αφαιρεθεί ή έχει τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος ή είναι διαφορετική από την αντίστοιχη πληροφορία που διατηρεί στα αρχεία της. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με άλλο αντίστοιχο προϊόν, το οποίο έχει ποιότητα ίδια ή παρόμοια με αυτήν του ελαττωματικού προϊόντος χωρίς το ελάττωμα, αντί να επισκευάσει το προϊόν.
 • Χρόνος εγγύησης: Αυτή η εγγύηση ισχύει για ένα έτος από την ημέρα της αγοράς από τον καταναλωτή.
 • Σέρβις εγγύησης: Δυνατότητα για service εγγύησης υπάρχει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κάθε δαπάνη για την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος προς και από τις εγκαταστάσεις αυτές βαρύνουν τον πελάτη. Αν το προϊόν έχει μεταφερθεί σε άλλη χώρα, το προϊόν θα πρέπει να μεταφερθεί στη χώρα που αγοράσθηκε ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος εντύπου εγγύησης.
 • Περιορισμοί: Το προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση για:
  • Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς.
  • Αναλώσιμα υλικά.
  • Ελαττώματα που έχουν προκληθεί από μη εγκεκριμένες ηθελημένες ή αθέλητες επεμβάσεις ή τροποποιήσεις, που έχουν γίνει στο προϊόν.
  • Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την επίτευξη διαφορετικού τρόπου λειτουργίας από τον αρχικά εγκατεστημένο.
  • Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την προσαρμογή του προϊόντος σε ειδικούς όρους ή κανόνες που έχουν αλλάξει μετά την παράδοση του προϊόντος.
  • Ελαττώματα που προέρχονται από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πτώσης, υποβολής σε υπερβολικές δονήσεις και κακής μεταχείρισης του προϊόντος.
  • Ελαττώματα που οφείλονται σε χρήση ανταλλακτικών και αναλώσιμων που δεν είναι συμβατά με το προϊόν.
  • Ελαττώματα που οφείλονται σε σύνδεση του προϊόντος σε εξοπλισμό με τον οποίο η σύνδεση δεν είναι εγκεκριμένη.
  • Ελαττώματα που οφείλονται σε ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  • Ελαττώματα που οφείλονται σε ατυχήματα και καταστροφές και κάθε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της κατασκευάστριας εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας (χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά) ηλεκτρικό ρεύμα, νερά, φωτιά, δημόσιες αναταραχές, λάθος εξαερισμό.
  • Ελαττώματα που οφείλονται σε αμέλεια ή ελλιπή συντήρηση του προϊόντος.
  • Ελαττώματα που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα.
  • Ελαττώματα που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και των επισημάνσεων των εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν, στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο.
 • Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει την εταιρεία για τις ρυθμίσεις του προϊόντος πριν την επισκευή.
 • Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή που εξασφαλίζονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από συμβόλαιο πώλησης.
 • Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που μπορεί να απαιτηθεί από τον πελάτη ανέρχεται στο κόστος αγοράς του προϊόντος που αποδεικνύεται από το αντίστοιχο παραστατικό.