Οδηγίες εγκατάστασης μηχανισμού S600

Σημείωση: Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

 1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε να εγκαταστήσετε το προϊόν.
 2. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά κλπ) σε μέρος προσβάσιμο από παιδιά καθώς μπορεί να είναι πιθανές πηγές κινδύνου για αυτά.
 3. Φυλάξτε τα εγχειρίδια του προϊόντος για τυχόν μελλοντική αναφορά.
 4. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά για τη χρήση που αναφέρει ρητά ο κατασκευαστής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, που δεν αναφέρεται ρητά από τον κατασκευαστή, μπορεί να διακυβεύσει την καλή κατάσταση και καλή λειτουργία του προϊόντος και/ή να αποτελέσει πιθανή πηγή κινδύνου.
 5. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση ή χρήση άλλη από εκείνη για την οποία προορίζεται αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα.
 6. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε εκρηκτική ατμόσφαιρα: η παρουσία εύφλεκτων αερίων ή καπνών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια.
 7. Τα μηχανικά μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 12604 "Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements" και EN 12605 "Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Test methods".
 8. Για τις εκτός ΕΕ χώρες, για να επιτευχθεί ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας, πρέπει επίσης να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αναφέρονται ανωτέρω, επιπλέον της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας.
 9. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την μη τήρηση των όρων καλής κατασκευής των προς μηχανοκίνηση στοιχείων ή για τυχόν παραμορφώσεις που μπορεί να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος.
 10. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12453 "Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements" και EN 12445 "Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Test methods". Το επίπεδο ασφάλειας του αυτοματοποιημένου συστήματος πρέπει να είναι C+D.
 11. Πριν από οποιαδήποτε εργασία επί του προϊόντος, διακόψτε την τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο.
 12. Η γραμμή τροφοδοσίας του αυτοματοποιημένου συστήματος με ρεύμα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διακόπτη που να απομονώνει όλους τους αγωγούς ρεύματος (all-pole switch - απομονώνει και φάσεις και ουδέτερο) και να διαθέτει επαφή με διάκενο μεγαλύτερο των 3 mm. Συνιστάται η εγκατάσταση θερμικής ασφάλειας 6A που να διακόπτει φάση και ουδέτερο.
 13. 13. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή τροφοδοσίας με ρεύμα προστατεύεται από Διαφορικό Διακόπτη Εντάσεως με όριο ενεργοποίησης 0.03 Α ή μικρότερο.
 14. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα γείωσης είναι άψογα κατασκευασμένο και συνδέστε σωστά τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος με αυτό.
 15. Το αυτοματοποιημένο σύστημα διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη ασφάλειας αντισύνθλιψης που ρυθμίζει την μέγιστη ροπή του μηχανισμού. Ωστόσο, το όριο
  ενεργοποίησης της συγκεκριμένης διάταξης πρέπει να ελέγχεται, όπως ορίζεται στα πρότυπα.
 16. Οι διατάξεις ασφαλείας (Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12978 "Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods") προστατεύουν τις περιοχές που εκτίθενται σε πιθανούς κινδύνους λόγω μηχανικής κίνησης, όπως η σύνθλιψη (crushing), σύρσιμο (dragging) και διάτμηση (shearing).
 17. Συνιστάται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον φανού ειδοποίησης λειτουργίας για κάθε σύστημα, καθώς και ενός προειδοποιητικού σήματος, επαρκώς στερεωμένου στο κέλυφος του μηχανισμού, επιπλέον των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 16.
 18. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία του αυτόματου συστήματος εάν αυτό περιλαμβάνει
  εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές. 
 19. Για τη συντήρηση, χρησιμοποιήστε αυστηρά ανταλλακτικά του ίδιου κατασκευαστή.
 20. Μην τροποποιείτε, με κανένα τρόπο, τα εξαρτήματα του αυτόματου συστήματος.
 21. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να ενημερώσει τον χρήστη για τον τρόπο χειροκίνητης λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση ανάγκης και να παραδώσει στο χρήστη το εγχειρίδιο με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που συνοδεύει το προϊόν.
 22. Μην αφήνετε παιδιά ή ενήλικες να παραμένουν κοντά στο προϊόν, ενώ αυτό λειτουργεί.
 23. Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια και τις λοιπές συσκευές ενεργοποίησης μακριά από τα παιδιά για την πρόληψη της ακούσιας ενεργοποίησης του συστήματος.
 24. Η διέλευση μέσω του ανοίγματος επιτρέπεται μόνο όταν η θύρα είναι εντελώς ανοικτή.
 25. Ο χρήστης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει να επισκευάσει το προϊόν ή να λάβει διορθωτικά μέτρα. Ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει
  αποκλειστικώς με ειδικευμένο προσωπικό ή κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
 26. Ότι δεν περιγράφεται ρητά στις οδηγίες του κατασκευαστή, δεν επιτρέπεται.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστο βάρος πόρτας 600 kg
Τάση λειτουργίας 230 V
Μέγιστη ισχύς 250 W
Χωρητικότητα πυκνωτή 12,5 μF
Ταχύτητα 10  m/min
Τύπος γραναζιού M4-Z12
Στροφές κινητήρα 1400 rpm
Βάρος μηχανισμού 9  kg
Ρεύμα λειτουργίας 1,5  A
   

Περιγραφή: Ο μηχανισμός είναι κατάλληλος για την κίνηση οικιακών συρόμενων πορτών με βάρος έως 600kg και μέτρια συχνότητα λειτουργίας (έως 25 ανοιγοκλεισίματα ανά ημέρα). 

Το μεταλλικό μέρος του αποτελείται από χυτό αλουμίνιο, ενώ το καπάκι είναι από πλαστικό ABS. Στο εσωτερικό μέρος του μηχανισμού εδράζεται ένας ηλεκτρομηχανικός κινητήρας, το σύστημα μετάδοσης και ο πίνακας ελέγχου.

Το σύστημα μετάδοσης είναι κλειστό και περιέχει λιπαντικό χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω λίπανση. Ο πίνακας ελέγχου έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει με διαφορετικούς τρόπους προγραμματισμού για να επιτευχθούν οι επιθυμητές ρυθμίσεις στις συσκευές ασφαλείας.

τοποθέτηση συρόμενου μοτέρ