Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση ανοιγόμενου MPC400

Παρακάτω, δίνουμε τις βασικές υποδομές που χρειάζεται να υπάρχουν προ της εγκατάστασης ενός μηχανισμού ανοιγόμενων θυρών όπως ο MPC400.

Μηχανικές υποδομές

 • Η πόρτα πρέπει να διαθέτει τους απαιτούμενους, για τον συγκεκριμένο μηχανισμό, χώρους εγκατάστασης. Οι αποστάσεις εγκατάστασης που ορίζει ο κατασκευαστής πρέπει να τηρούνται απόλυτα.
 • Η πόρτα πρέπει να δουλεύει σωστά σαν χειροκίνητη (να ανοίγει/κλείνει εύκολα και ομαλά, να μην “κρεμάει”, να μην τρίζει κλπ).
 • Τα σημεία στήριξης του μηχανισμού, τόσο επάνω στο θυρόφυλλο όσο και στην κολόνα/τοιχίο, πρέπει να είναι κατάλληλα για σωστή και ακλόνητη στήριξη.
 • Η πόρτα πρέπει να διαθέτει τερματικά στοπ τόσο στην ανοιχτή όσο και στην κλειστή θέση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα εμπόδια στα οποία θα σταματάνε τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοιχτά και όταν είναι κλειστά.

Στα παρακάτω σχέδια, φαίνονται οι θέσεις που πρέπει να τοποθετηθούν τα στοπ αυτά για μονόφυλλες ή δίφυλλες θύρες. Με (1) σημειώνονται τα στοπ στην κλειστή θέση και με (2) τα στοπ στην ανοιχτή θέση, ενώ οι θύρες του σχήματος ανοίγουν κατά 90°.

Τερματικά στοπ μονόφυλλης θύρας

Στην περίπτωση της μονόφυλλης θύρας, το στοπ της κλειστής θέσης μπορεί να το κάνει και ή ίδια η κολόνα με κατάλληλη διαμόρφωση (δεξιό σχέδιο).

Τερματικά στοπ δίφυλλης θύρας

 

Ηλεκτρικές υποδομές

Μία γενική άποψη των υποχρεωτικών και προαιρετικών καλωδιώσεων, εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Καλωδιώσεις

 1. Θέση εγκατάστασης μηχανισμού (ή μηχανισμών)
 2. Φωτοκύτταρα ασφαλείας με ξεχωριστό πομπό & δέκτη
 • Rx: Δέκτης
 • Tx: Πομπός
 1. Θέση εγκατάστασης ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου
 2. Μπουτόν εντολής ενός πλήκτρου
 3. Δέκτης ασύρματου τηλεχειρισμού (γενικά, εγκαθίσταται εντός του κουτιού που στεγάζει και τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου)
 4. Φανός ειδοποίησης
 5. Ηλεκτρική κλειδαριά

Αναφορικά με την καλωδίωση, πρέπει να έχετε υπ' όψιν τα εξής:

 • Είτε η πόρτα είναι μονόφυλλη είτε δίφυλλη, η λειτουργία της γίνεται από έναν μόνο ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
 • Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου στεγάζεται σε δικό του, ξεχωριστό, στεγανό ηλεκτρολογικό κουτί.
 • Η τροφοδοσία με ρεύμα καταλήγει στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου και όχι απ' ευθείας στους μηχανισμούς.
 • Από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου αναχωρούν καλώδια που καταλήγουν στους μηχανισμούς.
 • Από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου αναχωρούν επίσης καλώδια που καταλήγουν στις διάφορες περιφερειακές συσκευές.
 • Οι προστατευτικοί σωλήνες πρέπει να είναι, από πλευράς διατομής, κατασκευής και εγκατάστασης, ικανοί για άνετη διέλευση των καλωδίων. Πρέπει να αποφευχθούν οι πολύ απότομες γωνίες, οι μη ομαλές ενώσεις, τα σημεία εισροής νερού κλπ.
 • Το πλέον κοινό είδος σωλήνα για την προστασία των καλωδίων, σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, είναι οι πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες PVC τύπου Heliflex.

Παρακάτω εστιάζουμε μόνο στις απολύτως απαραίτητες οδεύσεις που δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς (δηλαδή τις υπόγειες οδεύσεις και την παροχή ρεύματος που πρέπει να προετοιμαστεί από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη). Καλό είναι να συνεννοηθείτε πρώτα μαζί μας για τυχόν επιπλέον οδεύσεις που ίσως χρειάζεστε και πρέπει (πχ μία υπόγεια όδευση για καλώδιο για μπουτόν χειρισμού από φυλάκιο) ή θα θέλατε(πχ για να αποφύγετε τις εμφανείς οδεύσεις) να δημιουργήσετε προ τις εγκατάστασης.

Μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα

Εάν η πόρτα είναι μονόφυλλη, τότε ο πίνακας ελέγχου πρέπει να εγκατασταθεί από την μεριά που είναι οι μεντεσέδες. Αυτό σημαίνει ότι και παροχή ρεύματος πρέπει να βρίσκεται από αυτή την πλευρά.

Δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα

Εάν η πόρτα είναι δίφυλλη, τότε ο πίνακας ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε πλευρά (δεν υπάρχει κάποια προτίμηση). Η παροχή ρεύματος πρέπει να βρίσκεται από την πλευρά εγκατάστασης του πίνακα ελέγχου. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει καλώδιο από την θέση εγκατάστασης του πίνακα ελέγχου μέχρι την θέση του μηχανισμού που θα εγκατασταθεί στην απέναντι πλευρά του ανοίγματος.

Οι παραπάνω οδεύσεις, έχουν τις εξής χρήσεις:

 1 Τροφοδοσία με ρεύμα 230 V AC
Από Έως Καλώδιο Περιγραφή Σχόλια
Παροχή ρεύματος Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου 3×1.5 mm² Φάση,
Ουδέτερος,
Γείωση
Για τροφοδοσία με εναλλασσόμενο, μονοφασικό ρεύμα 230 V AC .
 • Το καλώδιο πρέπει να είναι προστατευμένο εντός σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ16.
 • Αφήστε αναμονή, μήκους 1 m, μαζί με τον προστατευτικό σωλήνα του καλωδίου, πάνω από το έδαφος.
 • Η τροφοδοσία με ρεύμα πρέπει να είναι από ξεχωριστή γραμμή, με δική της διάταξη ασφαλείας στον πίνακα παροχής ρεύματος και σωστή γείωση. Στη γραμμή αυτή δεν συνδέουμε καμία άλλη συσκευή.
 • Η απαιτούμενη διάταξη ασφαλείας στον πίνακα ρεύματος (ασφάλεια) είναι διπολικός Διαφορικός Διακόπτης Εντάσεως (ΔΔΕ - αντιηλεκτροπληξιακός, ηλεκτρονόμος ασφαλείας, ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι τεχνικοί) με ονομαστική ένταση λειτουργίας 6A και όριο ενεργοποίησης 30 mA ή λιγότερο. Σημειώστε ότι, με βάση το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (παρ. 471.2.3), επιβάλλεται η χρήση ΔΔΕ για εγκαταστάσεις που επεκτείνονται εκτός του κτιρίου.

 

 2 Σύνδεση περιφερειακών συσκευών
(ενδεικτικές περιπτώσεις παρακάτω)
Από Έως Καλώδιο Περιγραφή Σχόλια
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Πομπό φωτοκυττάρων ασφαλείας 2×0.5 mm² +24 VDC,
Ουδέτερος ασθενών
Για φωτοκύτταρα ασφαλείας με ξεχωριστό πομπό & δέκτη.
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Ηλεκτρική κλειδαριά 2×1.5 mm² Ρεύμα εντολής για ηλεκτρική κλειδαριά Για μονόφυλλη πόρτα, με την ηλεκτρική κλειδαριά εγκατεστημένη στην σταθερή κολώνα.
 • Ο προστατευτικός σωλήνας πρέπει να είναι διατομής τουλάχιστον Φ16.
 • Αφήστε αναμονές καλωδίων, μήκους 1.5 m, μαζί με τον προστατευτικό σωλήνα τους, πάνω από το έδαφος.
 • Εάν δεν εγκατασταθούν παρελκόμενα από την απέναντι, σε σχέση με τη θέση του πίνακα ελέγχου, πλευρά της πόρτας, δεν είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη όδευση. Παρόλα αυτά, συνιστάται η δημιουργία αυτής της όδευσης ώστε μελλοντικά να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης.

 

 3 Σύνδεση δεύτερου μηχανισμού
Από Έως Καλώδιο Περιγραφή Σχόλια
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Απέναντι μηχανισμό ανοιγόμενης θύρας 4×1.5 mm² Φάση για κάθε ένα από τα 2 τυλίγματα,
Ουδέτερος,
Γείωση
Για μηχανισμούς που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα 230 VAC.
Για τροφοδοσία του δεύτερου μηχανισμού με ρεύμα.
 • Το καλώδιο πρέπει να είναι προστατευμένο εντός σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ16.
 • Αφήστε αναμονές καλωδίων, μήκους 1 m, μαζί με τον προστατευτικό σωλήνα τους, πάνω από το έδαφος.
 • Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη της συγκεκριμένης όδευσης είναι απαραίτητη για την λειτουργία του απέναντι μηχανισμού.
 • Συνίσταται οι οδεύσεις (2) & (3) να είναι ξεχωριστές (να εγκατασταθούν ξεχωριστοί προστατευτικοί σωλήνες από την μία πλευρά του ανοίγματος έως την απέναντι πλευρά του) ώστε να διευκολύνεται η όλη εγκατάσταση.

Αυτές είναι μερικές από τις επιπλέον οδεύσεις που ίσως χρειαστείτε. Συμβουλευτείτε μας για την ακριβή θέση τους και λοιπές λεπτομέρειες.

Από Έως Καλώδιο
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Δέκτη φωτοκυττάρων ασφαλείας 4×0.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Πομπό φωτοκυττάρων ασφαλείας 2×0.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Πομποδέκτη φωτοκυττάρων ασφαλείας 4×0.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Ηλεκτρική κλειδαριά 2×1.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Φανό ειδοποίησης λειτουργίας 230 VAC 2×1.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Φανό ειδοποίησης λειτουργίας 24 VDC 2×1.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Μπουτόν εντολής ενός πλήκτρου 2×0.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Μπουτόν εντολής δύο πλήκτρων 3×0.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Μπουτόν-κλειδί 3×0.5 mm²
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου Μπουτόν εντολής τριών πλήκτρων 4×0.5 mm²
 • Τα καλώδια πρέπει να είναι προστατευμένα εντός σωλήνων κατάλληλης διατομής.
 • Αφήστε αναμονές καλωδίων, μήκους 1 m, μαζί με τον προστατευτικό σωλήνα τους.
 • Αποφύγετε την ανάμιξη καλωδίων 230 VAC με άλλα καλώδια.